Thế hệ Z (thế hệ sinh từ năm 1998 – 2015) là một thế hệ được sinh ra và sống trong thế giới mạng. Mọi hoạt động của họ đều gắn liền với công nghệ, từ...